Burzliwa historia projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej z ustawą o zawodach medycznych w tle Instytut Zdrowia i Demokracji

Burzliwa historia projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej z ustawą o zawodach medycznych w tle Instytut Zdrowia i Demokracji

– Było bardzo dużo czasu, żeby przygotować osobne regulacje dla poszczególnych zawodów medycznych i przemyśleć te, które znalazły się w ustawie zbiorczej, ale tak się nie stało – mówiła w Sejmie posłanka Lewicy Marcelina Zawisza. Przypomniała również, że na uregulowanie swojego zawodu oczekuje również personel pomocniczy, pracujący w ochronie zdrowia. W Polsce nie ma aktualnie regulacji ustawowych dotyczących 17 zawodów medycznych, które obejmuje projekt. Obecnie osoby wykonujące te zawody pracują zgodnie z umiejętnościami zawodowymi, które uzyskały w toku kształcenia. „Wśród nich znajduje się propozycja poszerzenia katalogu niezbędnych warunków, które musi spełnić osoba pełniąca zawód medyczny.

– Poczucie niesprawiedliwości wśród naszych pacjentów niestety rośnie, podkreśla Bożena Janicka, prezes PPOZ. – Dietetycy już w tej chwili pełnią rolę w systemie opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych – przypomniał. Bromber odniósł się także do zarzutu, że nie wszystkie zawody zostały uregulowane w ustawie. – Nie będziemy Was blokować w przypadku tej ustawy, ale również jej nie poprzemy – zadeklarowała zwracając się do posłów koalicji rządzącej. Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie. « Odmowa wpisu do rejestru, zmiany danych w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru, w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 1, następujące w drodze decyzji administracyjnej. »

„Obecnie Ministerstwo zmieniło stanowisko twierdząc, że nasze kwalifikacje są za wysokie do tej ustawy. Trudno nie odnieść wrażenia, że resort podaje sprzeczne informacje i być może przeciąga proces dialogu społecznego. Dlatego Związek postanowił przeprowadzić protest 12 maja – w Warszawie przy Ministerstwie Zdrowia, aby zebrać wszystkie głosy sprzeciwu wobec takiego traktowania zawodów medycznych, które od blisko 20 lat czekają na ważne rozstrzygnięcia prawne dla zawodu” – dodaje Grzegorz Święch. Przeciwko nowym rozwiązaniom proponowanym przez rząd protestuje m.in. Część logopedów, argumentując, że ustawa wprowadza sztuczny podział wewnątrz przedstawicieli zawodu – na specjalistów pracujących w placówkach oświatowych i medycznych.

Błąd medyczny, błąd lekarski – jak dochodzić swoich praw

Kolejna poprawka o charakterze legislacyjnym wykreśla przepis dotyczący utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego osoby, która została całkowicie ubezwłasnowolniona. Jak tłumaczyło Biuro, artykuł nie ma charakteru normatywnego – kwestię tę określa już inny ustęp ustawy. Poprawka została poparta również przez resort zdrowia. Osoby wykonujące zawód medyczny podlegają odpowiedzialności zawodowej za zawinione naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem danego zawodu medycznego, zwane przewinieniem zawodowym. Klub KO kolejny raz złożył poprawkę dotyczącą wykreślenia zawodu dietetyka z ustawy.

Z tego badania wynika, że poniżej progu wyborczego znaleźliby się Bezpartyjni Samorządowcy z poparciem 1,4 proc. © Materiał chroniony prawem autorskim – wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Dokumenty z wytycznymi towarzystw naukowych po przetłumaczeniu są skracane i upraszczane. Mają stanowić zwięzły elementarz, dostępny dla każdego lekarza, nie tylko kardiologa, ale również m.in. Lekarza rodzinnego, jak diagnozować i leczyć zgodnie z najnowszymi zaleceniami, ale i możliwościami systemu, w tym finansowania – tłumaczy prof. Tomasz Hryniewiecki.

  • Tymczasem minister zdrowia odrabia zaległe spotkania z organizacjami skupiającymi lekarzy i pacjentów, a część samorządów zawodowych grozi organizacją protestu.
  • Biorąc pod uwagę krótkie terminy przedawnienia obowiązujące w przypadku wykroczeń, nieuzasadnione jest uzależnienie przedawnienia karalności przewinień zawodowych od przedawnienia wykroczeń.
  • W Polsce nie ma aktualnie regulacji ustawowych dotyczących 17 zawodów medycznych, które obejmuje projekt.
  • Posiedzenie Komisji zostało zaplanowane jeszcze zanim minister zdrowia zapowiedział prezentację nowego projektu ustawy o jakości.
  • Przedstawiciele niektórych z nich zapowiedzieli protesty.
  • Będziemy mierzyć jakość i premiować podmioty, które są lepsze.

Celem projektu jest – jak wskazano w uzasadnieniu – uregulowanie warunków i zasad wykonywania 17 zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób. Poseł Marek Hok z PO zwrócił uwagę, że w obliczu braku lekarzy i innych pracowników medycznych powinniśmy robić wszystko, by zachęcać do podejmowania pracy w tych zawodach. „Tymczasem projekt ustawy składa się z 98 artykułów, a aż połowa z nich dotyczy odpowiedzialności zawodowej, powołania rzeczniczka odpowiedzialności zawodowej, komisji odpowiedzialności zawodowej i przepisów karnych, które w bardzo ostry sposób będą wpływały na działalność tych zawodów” – mówił poseł. „Czy to jest niezbędne, czy rzecznicy i komisje będą powoływane odrębnie dla każdego z 17 zawodów medycznych ujętych w ustawie, to są dziesiątki nowych ludzi do zatrudnienia, komu będą podlegać – Ministerstwu Zdrowia, czy może NFZ?

Rząd przyjął w środę projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

Przewodniczący Komisji zapowiedział zgłoszenie poprawki o wykreśleniu projektu ustawy logopedów. Pozostałe kluby poselskie zdeklarowały, że poprą poprawkę. Podczas dyskusji można było odnieść wrażenie, że dla większości reprezentantów 17 zawodów medycznych, których działalność ma regulować ustawa, optymalnym rozwiązaniem byłoby wdrożenie odrębnych ustaw odnoszących się tylko do ich profesji. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska zwróciła uwagę, że zawód technika farmaceutycznego reguluje już ustawa Prawo farmaceutyczne, a projekt ropatrywany przez Komisję Zdrowia „stoi z nią w sprzeczności”.

W rejestrze winna być informacja o każdej orzeczonej wobec osoby wykonującej zawód medyczny karze, a nie tylko informacja o zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu. Tego rodzaju uprawnienie do kwestionowania zleceń lekarskich jest nieuzasadnione, stąd samorząd lekarski wnosi o wykreślenie art. 17 projektu ustawy. Przewidziane w projekcie ustawy uprawnienie do kwestionowania zlecenia lekarskiego lub odmowy jego wykonania jest nawet dalej idące niż uprawnienia pielęgniarek i położnych, podczas gdy nie budzi wątpliwości, że kwalifikacje zawodowe pielęgniarek są wyższe niż np. Uwagi do poszczególnych rozdziałów ustawy obejmują m.in.

1 pkt 12 projektu ustawy, określającego zakres czynności zawodowych technika dentystycznego. Wykonywanie tego zawodu medycznego powinno polegać na wykonywaniu czynności zawodowych z zakresu techniki dentystycznej obejmujących wykonywanie i naprawę protez, aparatów ortodontycznych, szyn i epitez twarzy na zlecenie lekarza dentysty. „Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych, od samego początku istnienia zabiegało o ustawową regulację zawodu opiekuna medycznego. Pozwoli to na zwiększenie ilości opiekunów medycznych w systemie, co przełoży się na zwiększenie jakości opieki a także odciąży pielęgniarki, których niedobór będzie tylko coraz bardziej odczuwany. O regulacji ustawowej zawodu rozmawiamy z Ministerstwem Zdrowia od kilku lat i gdyby nie opóźnienia spowodowane pandemią projekt ujrzałby światło dzienne znacznie wcześniej.

Nie jest także zasadne tworzenie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej – organu liczącego aż 76 członków, który miałby orzekać w sprawie odpowiedzialności zawodowej przedstawicieli zawodów medycznych objętych ustawą. Tymczasem minister zdrowia odrabia zaległe spotkania z organizacjami skupiającymi lekarzy i pacjentów, a część samorządów zawodowych grozi organizacją protestu. Nowe przepisy określą zadania i obowiązki osób wykonujących niektóre zawody medyczne, a także wymagania w zakresie szkoleń i kwalifikacji uzupełniających. Przepisy sprecyzują także procedury postępowania w przypadku niewłaściwego wykonywania zawodu medycznego. Dowiedz się więcej na temat ustawy dotyczącej niektórych zawodów medycznych. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca także uwagę, że do projektu ustawy nie zostały przedłożone projekty rozporządzeń, które w głównej mierze będą określały zakres kompetencji zawodowych regulowanych zawodów.

Komisja odrzuciła wniosek posła Rajmunda Millera o powołanie podkomisji, która zajęłaby się projektem ustawy. Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrywała 9 maja projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Posiedzenie Komisji zostało zaplanowane jeszcze zanim minister zdrowia zapowiedział prezentację nowego wskaźnik szefa federalnej służby celnej przewidział spadek zakładów projektu ustawy o jakości. Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia potwierdził, że rzeczywiście nie został zachowany 7-dniowy okres wymagany od momentu przekazania projektu posłom do dnia pierwszego czytania ustawy. Mimo to posłowie nie wyrazili sprzeciwu, by 9 maja odbyło się jej pierwsze czytanie.

W czasie Forum dla Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta, które obradowało w NIL, opracowano 51 postulatów. Podsumowując spotkanie dr Jacek Krajewski zwrócił uwagę, że zostały dwa tygodnie do posiedzenia Sejmu. Podkreślił, że należy maksymalnie je wykorzystać, by w czasie obrad sejmowej Komisji Zdrowia przedstawić posłom jak najlepsze rekomendacje i propozycje poprawek do projektu ustawy o jakości.

5 projektu ustawy, który stanowi, że minister udostępnia organowi właściwemu dane w celu weryfikacji wniosku. Projekt ustawy przewiduje też utworzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, dzięki któremu będzie możliwa weryfikacja osób wykonujących zawody medyczne zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów. Elementem ustawy jest ustanowienie zasad odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny; jest to rozwiązanie zbieżne z innymi zawodami medycznymi, których zasady wykonywania regulują odrębne ustawy (np. lekarze, pielęgniarki i położne).

Ustawa o niektórych zawodach medycznych nie dla wszystkich

Postulat został pozytywnie przejęty przez uczestników spotkania. Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Pierwsza pozytywnie brent w ruchu zaopiniowana poprawka miała charakter konstytucyjny. Zmierza do rezygnacji z jawnego charakteru informacji o przyczynie utraty uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

Projekt wpłynął do Sejmu – druk nr 3183

Zdaniem NRA wymagane są nie tylko odpowiednie kwalifikacje zawodowe, ale także postępowanie zgodnie z zasadami i wartościami etycznymi. Stąd pomysł dodania zapisów o wymogu korzystania z pełni praw publicznych kluczowy wzór świecy i niekaralności” – tłumaczy Madejczyk. – W ochronie zdrowia mamy zawody medyczne, stanowiska pracy, umiejętności i specjalizacje. Sekretarka medyczna czy sanitariusz to stanowiska pracy.

Zastrzeżenia co do kwestii znajomości języka polskiego, zasad etyki określanych w drodze rozporządzenia, a także szeroko omówiona została także kwestia odpowiedzialności zawodowej poszczególnych zawodów medycznych. Izba stwierdza także, że „wykonywanie pracy na rzecz ustawicznego rozwoju zawodowego” jest pojęciem zbyt szerokim. Tego samego dnia, w którym obradowała sejmowa Komisja Zdrowia – 9 maja – podczas konferencji prasowej minister Adam Niedzielski poinformował, że do Sejmu wraca ustawa o jakości – tym razem w formie dwóch projektów poselskich. Złożą je w Sejmie poseł Czesław Hoc i posłanka Józefa Szczurek – Żelazko, którą w piątek 5 maja w biurze poselskim w Brześciu odwiedzili wiceminister zdrowia Piotr Bromber i Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Zakres podmiotowy ustawy

Dziękuje za dobre rozmowy o projektach propacjenckich. #PracujemyDlaDobraPacjenta” – poinformowała w sobotę 6 maja Józefa Szczurek – Żelazko na swoim profilu na Twitterze. RPP wraz z wiceministrem odwiedzili także szpitale w Brześciu i Bochni, którym w kwietniu tego roku premier Mateusz Morawiecki przyznał wsparcie finansowe z budżetu państwa.

Share

Recommended Posts

juin 30, 2023

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Recent Comments

Aucun commentaire à afficher.

Categories